fig1.jpg
hisstat_2.jpg

Inhoud en Doelstellingen

In de loop van de 19de en 20ste eeuw liet de overheid op geregelde tijdstippen tellingen uitvoeren van de bevolking, de landbouw, de nijverheid, de handel en de politiek-institutionele inrichting van ons land. De tellingen resulteerden in een gigantische massa cijfermateriaal die in talrijke boeken, handschriften en andere informatiedragers zijn opgeslagen.

Deze statistieken verschaffen een uniek beeld van het dagelijks leven van onze grootouders en de maatschappij waarin ze leefden. Ze slaan de brug tussen de talrijke microstudies enerzijds en het nationale en internationale macro-onderzoek anderzijds.

Ondanks de vele toepassingen die met de cijferreeksen mogelijk zijn, wordt verhoudingsgewijs weinig gebruik gemaakt van deze bronnen. De vorser die teluitkomsten bij zijn onderzoek wil betrekken, wordt immers geconfronteerd met diverse obstakels. De verspreiding van de cijfers over bibliotheken en archieven, het ontbreken van een gedetailleerd overzicht, de noodzaak van een systematische aanpak en last not but least de enorme arbeid die nodig is om deze bronnen op een verantwoorde manier te ontsluiten, zijn maar enkele van de moeilijkheden die een vlot gebruik in de weg staan.

Het project HISSTAT neemt een deel van deze hindernissen voor de vorser weg.

Het heeft tot doel de ontwikkeling en de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur van statistieken op lokaal niveau in de 19de en 20ste eeuw.

In principe komen in aanmerking alle statistieken die het volledige Belgische grondgebied bestrijken en die teruggaan tot op het niveau van de oude gemeenten of lager.

Het systeem wordt is dusdanig opgebouwd dat de cijfers door middel van courante software kunnen worden bewerkt en geanalyseerd voor uiteenlopende toepassingen. Een Geografisch Informatiesysteem (HISGIS) verbonden aan het informatiesysteem maakt het mogelijk om gestandaardiseerde choropletenkaarten te vervaardigen.

Volgende doelstellingen worden door het project nagestreefd:

Voor de opbouw van de onderzoeksinfrastructuur werden volgende stappen uitgevoerd:

  1. Inventarisatie van de bronnen
  2. Selectie van de bronnen
  3. Opbouw van de databank en een data-entry-systeem
  4. Digitalisering, cleaning en harmonisering van de data
  5. Kwaliteitscontrole en opstellen van de metadata

De uitvoering van deze taken nam een periode van 4 jaar in beslag. Sinds 2014 is de infrastructuur operationeel en wordt deze voor een brede waaier van toepassingen ingezet.

Met betrekking tot de toegang tot de data gelden verschillen niveaus van openbaarheid. Sommige statistieken worden zonder beperking aangeboden. De verspreiding van andere reeksen is aan beperkingen onderworpen omwille van de privacywetgeving en het auteursrecht. Het gebruik van bepaalde datasets zal worden beperkt tot individuele vorsers die een verbintenis ondertekenen waarin de ontvanger belooft om de gegevens niet verder te verspreiden.

Kaarten op basis van de data kunnen op aanvraag en mits een billijke vergoeding worden opgesteld.